# بر_اساس_داستان_واقعی
پرسید "چرا کچل شدی باباجان؟"گفتم که کنم فکر و بسازم برهان.شد قـِشقـِرِق از سوال بعدی برپاپرسید "چرا بلنده مویت مامان؟"
/ 2 نظر / 37 بازدید