نوتلا

دو چشمم را نوتلا خواند و خندید
کنارم تلخ و شیرین ماند و خندید
نگاهش با نگاهم گفتگو داشت
لبش را بر لبم چسباند و خندید
و در آغوش گرمش - مثل نمرود -
مرا در باغ ِ گل سوزاند و خندید.
=======
بیت اول را +Ali Moaddeli  سرمشق داده بود.

/ 0 نظر / 33 بازدید