...

پرسید "چرا کچل شدی باباجان؟"گفتم که کنم فکر و بسازم برهان.شد قـِشقـِرِق از سوال بعدی برپاپرسید "چرا بلنده مویت مامان؟"
/ 2 نظر / 77 بازدید
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
6 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
9 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
3 پست